» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

Cladirea CSJ

Cladirea in care se fac si se desfac procesele: Inalta Curte de Casatie si Justitiei

Familia Angelescu a cerut azi recuzarea celor trei magistrati de la Inalta Curte de Casatie si Justitiei care trebuiau sa se pronunte in dosarul Lido, privind contestatia in anulare a deciziei prin care mostenitorii de drept ai imobilului au fost repusi in posesie de Curtea Suprema de Justitie. Acuzatiile sunt extrem de grave si-l privesc pe judecatorul Ioan Ionescu care este banuit de manipularea dosarului pentru a ajunge la completul sau, antepronuntarea, decizii pe langa litera legii si o semnatura in locul presedintelui Sectii Civile. In afara de actualele acuze, magistratul este suspectat ca a fost securist si are legaturi directe cu familia Paunescu, cei care stapanesc momentan hotelul.
Reporter Virtual prezinta in EXCLUSIVITATE cererea de recuzare si memoriul despus la CSM.
„ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
DOSAR nr.3135/1/2007
TERMEN : 15.10.2007

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnaţii ANGELESCU IOANA, ANGELESCU MONTEORU NORA GETA şi GHIKA GRIGORE, în conformitate cu prevederile art.27 alin.1 pct.7 şi 8 Cod procedură civilă, formulează prezenta
CERERE DE RECUZARE

a domnului judecător Ioan Ionescu, precum şi a celorlalţi doi membrii ai completului de judecată, solicitîndu-vă ca, prin incheierea ce o veţi pronunţa, să dispuneţi admiterea prezentei cereri pentru următoarele considerente :

I JUDECĂTORUL RECUZAT, precum şi ceilalţi doi membrii ai completului de judecată, ŞI-AU SPUS IMPLICIT PĂREREA ÎN LEGĂTURĂ CU PRICINA DEDUSĂ JUDECĂŢII, ÎNCĂLCND O SERIE DE PREVEDERI LEGALE ŞI NORME DEONTOLOGICE CU OCAZIA SOLUŢIONĂRII CERERII DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII DECIZIEI ATACATE
1.1. În vederea creării condiţiile necesare unei bune administrări a actului de justiţie, legiuitorul a statuat în mod expres prin art. 27 alin.1 pct. 7 cod proc. civ. că « judecătorul poate fi recuzat dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă ».
1.2. Punctele de vedere exprimate în literatura de specialitate şi practica judiciară sunt concordate în sensul că exprimarea(« spunerea ») părerii în legătură cu pricina dedusă judecăţii poate fi atît de explicită- cînd judecătorul recuzat, membru al completului instanţei de recurs, a soluţionat aceeaşi cauză în fond sau apel, cat şi implicită, cand din actele procedurale întocmite de acesta rezultă (aproape) fără nici un dubiu punctul său de vedere ce se va reflecat în dispozitivul soluţiei ce urmează a se pronunţa.
1.3. Din lucrările dosarului rezultă că la scurt timp după pronunţarea Deciziei civile nr.2178/08.03.2007 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală S.C.LIDO S.R.L., S.C.CHIR S .A., S.C.CENTRUL DE AFACERI ROMÂNIA S.A şi S.C.LIDO S.A au depus o contestaţie în anulare, precum şi o cerere de suspendare provizorie şi o alta de suspendare a a executării deciziei susmenţionate.
1.4. Imediat după înregistrarea cererii de « suspendare provizorie a Deciziei civile nr.2178/08.03.2007 » , prin Încheierea din 29.03.2007 Preşedintele Secţiei Civile şi de Proprietate Intelectuală, domnul judecător Florin Costiniu, ar fi dispus în Camera de Consiliu admiterea cererii respective astfel cum a fost formulată, suspendarea urmînd a opera « pînă la soluţionarea de către instanţă a cererii de supendare întemeiată pe art.403 alin.3 Cod procedură civilă ».
1.5. După primirea citaţiilor pentru termenul din 11.06.2007,cînd urma să se judece contestaţia în anulare susmenţionată, apărătorul intimatului Grigore Ghika a încercat în 9(nouă) rînduri să studieze dosarul cauzei la arhiva Secţiei civile dar, de fiecare dată, i s-a comunicat că acesta s-ar afla « la studiu la completul de judecată » ceea ce l-a determinat să adreseze un « PROTEST » către conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care semnala gravele încălcări ale dreptului la apărare, « protest înregistrat la data de 7.06.2007.
1.6.La primul termen de judecată al contestaţiei în anulare- 11.06.2007- cu toate că apărătorii tuturor intimaţilor au invocat faptul că au fost în imposibilitate de pregătire a apărării datorită lipsei dosarului cauzei la arhiva secţiei totuşi completul de judecată prezidat de domnul judecător Ioan Ionescu, a stabilint o cauţiune de numai 2000 lei (RON) în raport cu valoarea litigiului dedus judecăţii , de peste 50.000.000 EURO potrivit chiar estimărilor contestatoarei, adică exact suma consemnată deja de către contestatoare.
1.7. Ulterior, avînd posibilitatea de a studia lucrările dosarului, am constatat o serie de încălcări grave atît ale prevederilor Codului de procedură civilă, cît şi ale regulamentului de organizare a instanţelor judecătoreşti, încălcări săvîrşite de domnul judecător Ioan Ionescu şi care au menirea de a demonstra oricărui om de bună credinţă faptul că Domnia Sa şi.a spus mai mult decît explicit părerea în legătură cu « pricina dedusă judecăţii », situîndu-se fără nici un dubiu pe poziţia partizană a părţii adverse aşa cum rezultă din :
A) Lipsa « minutei » Încheierii din 29.03.2007, încheiere care are natura juridică a unei încheieri de admitere în principiu,deci a unei hotărîri judecătoreşti, producînd efecte juridice depline, ceea ce impune consemnarea dispozitivului într-o « minută » semnată de judecătorul care a pronunţat-o, in condiţiile în care nu a fost pronunţată în şedinţă publică şi semnată de acesta .
B) Cuprinsul Încheierii de şedinţă din 29.03.2007 (pag.161-162 dosar contestaţie) care deşi apare ca fiind emisă de Preşedintele Secţiei Civile şi de Proprietate Intelectuală, Domnul Florin Costiniu, aşa cum se menţionează în practica, în realitate este semnată de Domnul Judecător Ioan Ionescu ( !?!), ceea ce echivalează în mod evident cu săvîrşirea unui abuz de drept cu scopul evident şi uşor de intiuit de a favoriza contestatoareale deoarece :
a) Reprezintă o încălcare a spiritului şi literei art. 261 alin. 2 Cod procedură civilă, care instituie prncipiul potrivit căruia în cazul în care judecătorul care a pronunţat hotărîrea, în speţă Preşedintele Secţiei Civile, se afla în imposibilitate de a o semna această Încheiere din 29.03.2007 trebuia semnată, obligatoriu, de Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Conform art. 94 alin. 3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in caz de vacanta/concediu a unui presedinte de sectie, atributiile acestuia se exercita, prin rotatie, de catre ceilalti presedinti de sectie.
b) Este greu de admis din punct de vedere logic şi nu numai că după ce a ar fi pronunţat în şedinţă publică Încheierea din 29.03.2007, dovadă că nu este consemnată într-o minută , Preşedintele Secţiei Civile şi de Proprietate Intelectuală s-ar fi putut afla, în cadrul aceleaşi zile, în imposibilitate de a semna ;
c) Domnul Judecător Ioan Ionescu, urmărind şi recepţoinand direct dosarul de la sursă, probabil contestatoarele în cauză, s-a substituit Preşedintelui Secţiei Civile şi de Proprietate Intelectuală, soluţionînd o cerere de suspendare provizorie dată prin lege în competenţa exclusivă a presedintelui de sectie, act de o gravitate deosebită, situat la limita dintre abaterea disciplinară şi penală, aşa explicîndu-se si lipsa minutei acelei încheieri.
C) Acceptarea necondiţionată a cauţiunii de 2000 lei RON consemnată în prealabil de contestatoare şi depusă odată cu cererea de suspendare provizorie a executării şi impunerea acestui punct de vedere şi celorlalţi membrii ai completului din 11.06.2007 fără ca în prealabil apărătorii intimaţilor să fi avut posibilitatea de a studia dosarul cauzei ;
D) Descoperirea la dosarul cauzei, pe versoul paginii 1 a contestaţiei în anulare, a unui bileţel tip postit de culoare galbenă pe care o persoană (ne)cunoscută făcuse, deloc dezinteresat fireşte, menţiunea « luni la C1 » ceea ce poate însemna că dosarul avînd ca obiect soluţionarea contestaţiei în anulare trebuia să ajungă la completul 1 într-o zi luni, care (deloc) întîmplător a picat pe date de 11.06.2007 ;
E) Existenţa unor multiple asemănări pînă la identitate între semnele grafice ale acelui bileţel buclucaş uitat în dosar şi cele din cuprinsul semnăturii Domnului judecător Ioan Ionescu de pe Încheierea de şedinţă din 29.03.2007,precum şi din cuprinsul »declaraţiei de interese » semnate de Domnia sa.
2.8. Procedînd în acest mod este mai mult decît evident că Domnul judecător Ioan Ionescu şi-a spus mai mult decît explicit părerea în legătură cu pricina supusă judecăţii,noi avînd convingerea fermă că cel puţin în cazul Domniei Sale nu se mai poate vorbi de nepărtinirea judecătorului »- premisă a unei drepte judecăţi.
2.9. O asemenea concluzie tranşată a fost determinată şi din coroborarea celor susmenţionate cu următoarele împrejuriri şi fapte :
A) Atenţionarea mai mult decît explicită asupra soluţiei ce urma a se pronunţa în cauză, atenţionarea făcută probabil de « un om de bine » care a ţinut să-i trimită un mesaj apărorului intimatului Ghika Grigore în ziua de 11.06.2007, ora 8 :07 :28- întîmplător primul termen de judecată- prin care acesta era înştiinţat că « AZI PIERZI DOLI », adică Lido, anagramarea fiind uşor sesizabilă şi pentru un începător într-ale cuvintelor încrucişate ;
B) Atenţionarea transmisă apărătorilor intimaţilor de adevăratul acţionar majoritar al contestatoarelor, celebrul om de afaceri George Constantin Păunescu, că ar fi mai bine să se renunţe la cererea de recurs în chimbul unei iluzorii asocieri viitore pentru că altfel nu se ştie deoarece « G.C.P nu a pierdut nici un proces la Curtea Supremă ».
C) Campania de denigrare a membrilor completului de judecată care a pronunţat decizia contestată în special a doamnei Judecător Adina Nicolae, ceea ce a antrenat chiar şi reacţia C.S.M. de apărare a reputaţiei profesionale a acesteia.
2.10.Cu tot respectul şi consideraţia pe care noi, intimaţii, le manifestăm faţă de ceilalţi, membrii ai completului de judecată, care am vrea să credem că sunt complet străini de manavrele mai puţin ortodoxe ale colegului domniilor lor, totuşi nu putem înlătura complet bănuiala legitimă că spiritul de colegialitate va prevala unei judecăţi imparţiale, mai ales în condiţiile în care dirijarea dosarului la « C1de luni » nu a fost deloc aleatorie ci s-a datorat strict dedicaţiei Domnului judecător Ioan Ionescu, motiv suficient pentru recuzarea şi a acestora.

Pentru dovedirea cererii de recuzare depunem alăturat copii certificate de pe bileţelul (tip postit), de pe declaraţia de interese a domnului judecător Ioan Ionescu, de pe Încheierea de şedinţă din 29.03.2007- înscrisuri ce conţin fără putinţă de tăgadă însemnări olografe făcute de aceeaşi persoană-, precum şi de pe comunicatul Biroului de Informare Publică şi relaţii cu Mass Media al C.S.M. şi de pe Sesizarea depusă Prin poştă la C.S.M. Mai depunem si o declaratie publica a unuia dintre reprezentantii contestatoarelor a carui siguanta ca va castiga contestatia in anulare devine explicabila in contextul manoperelor domnului judecator Ioan Ionescu.

Anexăm dovada plăţii taxei de timbu şi timbru judiciar.

ANGELESCU IOANA

ANGELESCU MONTEORU NORA GETA

GHIKA GRIGORE

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE-SECŢIA CIVILĂ ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ”.
„Catre:
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Domnule Presedinte,

Subsemnatii Angelescu Ioana avand domiciliul in Bucuresti, str. Sevastopol nr. 10, Angelescu Monteoru Nora Geta, avand domiciliul in Iasi, sos. Nationala nr. 184, sc. C, ap. 7, jud. Iasi si Ghika Grigore, avand domiciliul in Bucuresti, str. Andrei Muresanu nr. 6A, sectorul 1, formulam prezenta

SESIZARE

cu privire gravele abateri de la lege si etica ale magistratilor autoimplicati in solutionarea Dosarului nr. 3135/1/2007 aflat pe rolul ICCJ, Sectia Civila si de proprietate intelectuala, avand ca obiect contestatia in anulare promovata impotriva deciziei irevocabile prin care s-a dispus restituirea Hotelului Lido catre proprietarii de drept ai acestuia.

Dupa saptesprezece ani de procese si dupa unsprezece ani de la data pronuntarii hotararii prin care s-a stabilit nevalabilitatea titlului statului, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Civila si de proprietate intelectuala, a pronuntat o decizie irevocabila prin care atat subsemnatele cat si opinia publica am considerat ca a incetat calvarul restituirii Hotelului Lido. La scurt timp dupa pronuntarea horararii, aceeasi Instanta Suprema a fost confruntata cu o contestatie in anulare prin care actualii detentori-neproprietari ai imobilelor au solicitat anularea hotararii irevocabile, invocand, in mare parte, aceleasi aparari ce au format obiectul judecatii in fata instantelor precedente precum si motive ce au facut obiectul cercetarii Plenului Consiliului Suprem al Magistraturii intrunit in sedinta din data de 8 mai 2007 ca urmare a afirmatiilor din cuprinsul articolului “Imbogatirea prin retrocedari fabricate” din ziarul contestatorilor “Curierul national”.

Domnului Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Nu caracterul vadit nefondat al contestatiei in anulare formeaza obiectul prezentei sesizari ci imprejurarea ca, la nivelul Sectiei Civile si de proprietate intelectuala din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cativa judecatori reusesc sa dirijeze dosarul catre un complet ce nu mai poate fi prezumat de impartialitate si independenta.

Concret, la data de 26.03.2007, COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA, LIDO SA, HOTEL LIDO BUCURESTI SRL si CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA (societate care nici nu a fost parte in procesul de revendicare) au introdus pe rolul Sectiei civile a Inaltei Curti o contestatie impotriva deciziei civile nr. 2174.08.03.2007 pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr. 37364/1/2004, prin care s-a admis irevocabil actiunea in revendicare a Hotelului Lido. Contestatorii au cerut suspendarea executarii hotararii atacate precum si suspendarea provizorie a hotararii, pana la judecarea cererii de suspendare de catre instanta. Cauza a fost repartizata, se va dovedi, nealeatoriu unui complet de judecata prezidat de judecatorul Ioan Ionescu din componenta caruia mai fac parte doamnele judecatori Gilica Ciuca si Elisabeta Ioanitiu.

Conform incheierii din data de 29.03.2007, luand in examinare cererea de suspendare provizorie, presedintele Sectiei Civile si de proprietate intelectuala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a acceptat achitarea unei cautiuni derizorii, in cuantum de 2000 lei si a dispus suspendarea provizorie a executarii hotararii atacate cu contestatie pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Desi incheierea sus mentionata apare ca fiind pronuntata de catre presedintele Sectiei Civile a Inaltei Curti, aceasta incheiere este semnata de catre nimeni altul decat de domnul judecator Ioan Ionescu, membru al completului de judecata caruia ii fusese repartizat dosarul de contestatie.

Coroborand repartizarea dosarului unui complet in componenta caruia avea sa intre judecatorul Ioan Ionescu cu substituirea nelegala de catre domnul Ioan Ionescu in exercitarea atributiilor date de lege exclusiv presedintelui Sectiei Civile si de proprietate intelectuala a Inaltei Curti precum si cu imprejurarea ca, la momentul repartizarii asa zis “aleatorii”, pe spatele contestatiei in anulare se afla aplicat un bilet scris de mana judecatorului Ioan Ionescu pe care exista mentiunea “luni la C1”, se intrunesc elementele necesare concluziei potrivit careia acest dosar nu beneficiaza de o judecata impartiala ci a fost dirijat, de la momentul depunerii contestatiei si pana in prezent, in vederea pronuntarii unei anumite solutii.

Faptele aratate releva o situatie de o deosebita gravitate.
In ce priveste incheierea din data de din data de 29.03.2007, aceasta apare ca fiind pronuntata de domnul judecator Florin Costiniu, in calitate de presedinte al Sectiei Civile si de proprietate intelectuala, Cu toate acestea, semnatura de pe aceasta incheiere, redactata in aceeasi zi cu pronuntarea, apartine judecatorului Ioan Ionescu. In lipsa minutei in care sa fi fost consemnat dispozitivul hotararii, trebuie avute in vedere doua ipoteze.
Prima este cea in care, dupa pronuntare, Presedintele Sectiei Civile a fost in imposibilitatea de a semna hotararea cu toate ca hotararea a fost semnata in aceeasi zi cu pronuntarea. In acest caz, conform dispozitiilor art. 261 alin. 2 cod proc civ., hotararea trebuia semnata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu aratarea mentiunii ca presedintele Sectiei Civile se afla in imposibilitatea de a semna hotararea. In nici un caz, legea nu permitea unui alt judecator sa semneze in numele presedintelui de sectie.
Cea de-a doua ipoteza, este in sensul ca incheierea a fost pronuntata chiar de catre judecatorul Ioan Ionescu. Consecintele in acest caz sunt deosebite.
In ambele cazuri, implicarea misterioasa a domnului judecator Ioan Ionescu in etapa suspendarii provizorii coroborata cu implicarea aceluiasi domn judecator in repartizarea dosarului catre propriul complet demonstreaza incapacitatea sistemului organizational al Sectiei Civile a Inaltei Curti de a elimina posibilitatea unei astfel de conduite din partea unui magistrat evident interesat in solutionarea unui dosar. Asa se explica si cum, la primul termen de judecata in contestatia in anulare, completul de judecata prezidat de domnul judecator Ioan Ionescu a mentinut cautiunea pe care acelasi judecator o acceptase, in prealabil, cu prilejul judecarii cererii de suspendare provizorie. Se remarca nu numai o schimbare radicala a jurisprudentei Inaltei Curti in materia cererilor de suspendare dar si o greseala elementara in ce priveste stabilirea cautiunii, institutie de drept avand tocmai functia de a garanta acoperirea prejudiciului produs intimatului din contestatie prin neexecutarea hotararii. Explicatia unei solutii date cu incalcarea dispozitiilor art. 403 alin. 4 si ale art. 7231 cod. proc. civ si in contradictie cu rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie prevazut la art. 136 alin 3 din Constitutie trebuie cautata!
De asemenea, grava este si conduita domnului presedinte al Sectiei Civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie care permite, sub obladuirea sa, atat implicarea unui magistrat in operatiunea de repartizare a dosarelor cat si in exercitarea atributilor ce ii revin, in calitate de presedinte de sectie.

Nu in ultimul rand, devine explicabila atitudinea de pasivitate a domnului judecator Ioan Ionescu in fata repetatelor acuzatii aduse de presa potrivit carora este unul dintre magistratii care au facut parte din structurile securitatii, situatie de natura sa stirbeasca prezumtia de independenta si de impartialitate de care este imperativ sa se bucure orice magistrat, acuzatii in fata carora insa nu a fost formulata nicio cerere de aparare a reputatiei profesionale ori sa fi apelat la orice alt mijloc recunoscut de lege in acest sens.
Pentru motivele aratate, solicitam Consiliului Superior al Magistraturii sa dispuna cercetarea faptelor prezentate in memoriul de fata si sa dispuna masurile necesare asigurarii independentei si impartialitatii actului de justitie.

Cu deosebita stima,

Angelescu Ioana

Angelescu Monteoru Nora Geta

Ghika Grigore”.

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top